Metaanalys

Från politik till praktik
är namnet på en metaanlays jag genomfört i samarbete med APeL FoU. Vi utvärderade fyra nationella
satsningar på jämställdhetsintegrering och såg att dessa hade en ambition att kombinera teori och
praktik och att det finns mycket att lära av satsningarna. Vi fokuserade på några få centrala svårigheter
i programmen som är viktiga för framtida arbete. Svårigheterna gäller förutsättningar för projekt och program.
Vi har också lyft fram två generella dilemman som rör jämställdhetspolitiken. Det ena handlar om jämställdhet
som "mål" eller som "medel", det andra berör frågan om jämställdhet som ett separat politikområde eller som
en del av antidiskrimineringsarbete. Rapporten finns att ladda ner här.

 

 


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB